א. כללי
הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים
המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים
מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
ע.פ 318048279 )להלן: “העסק”( רשאי בכל עת, על פי שיקולו ,Team Bride .2
דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או
מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’( כמו כן הם
חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או
אמצעי תקשורת אחר.
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981- )להלן:
“חוק הגנת הצרכן”( והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
)להלן: “ההוראות”(, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה
כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
העסק והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר
לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר
בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או
השמטות והעסק, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי
הדיוקים ו/או או השגיאות.
טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את העסק.
תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה,
בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך
האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב,
לכל מטרה אחרת.
המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.
ב. הרשמה לאתר
10 . על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה
מקוון.
11 . כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות
האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס
אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי )לעיל ולהלן: “המזמין”(.
12 . פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום
המקוון במצוי באתר.
13 . הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
14 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן
זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש,
לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
14.1 . ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
14.2 . הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
14.3 . מסירת פרטים שגויים במתכוון;
14.4 . ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי
מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
14.5 . כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך
כלשהי.
ג. רכישת מוצרים באתר
15 . רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת
מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את
פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני,
בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב,
רחוב מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע
המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע
בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים
בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
16 . על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים
ונכונים.
17 . בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים
שמסר.
18 . מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה
ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
19 . פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
20 . מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה
)להלן:”ההזמנה”( עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור כפי שיובהר להלן,
הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך
כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות
המוצרים במלאי העסק והאתר.
21 . הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות
הפעולות.
22 . העסק רשאי לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת כפי שימצא לנכון ולפי שיקול
דעתו הבלעדי.
ד. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
23 . התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות
כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת ,”Pay Pal” “ארנק אלקטרוני” כדוגמת
לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
24 . אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין
למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט
העסק יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק ,Pay Pal המזמין לשלם באמצעות
Pay Pal השימוש וקבלת האישור מ .Pay Pal לאחר קבלת אישור סופי מפלטפורמת
כפופים לתנאי השימוש של אפליקציה זו.
25 . הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום
כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים
על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
26 . לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור
באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו
מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה
נקלטו בהנהלת האתר.
27 . מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו
השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב
בעלות השירות.
28 . במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון פייבוקס או
ביט או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך
והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
29 . אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה
המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד
מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך
שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל
את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
30 . יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא
חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה
בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
31 . מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור
או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר. Pay Pal מחשבון
32 . במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת
האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
ה. אספקה והובלת המוצרים
33 . אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי
כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק ,Pay Pal ו/או מאת חשבון ה
לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
34 . האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב
יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
35 . זמן האספקה המשוער הינו בין יום לחמישה ימי עסקים.
36 . הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 5
ימי עסקים, כאשר זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים )ימי
א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(.
37 . המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם
לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם
מקבל ההזמנה.
38 . במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח
מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה
לרצון שני הצדדים.
39 . מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של
האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
40 . המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של
המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.
41 . דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי
משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה
בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת, ויהיו כדלהלן:
41.1 . בקנייה מתחת ל 250 ש”ח – 35 שקלים דמי משלוח.
41.2 . בקנייה מעל 250 ₪- ללא דמי משלוח.
41.3 . העסק רשאי לשנות את דמי המשלוח בכל עת לפי שיקול דעתו
הבלעדי.
42 . דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות
האתר רשאי לגבות את דמי .Pay Pal בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון ה
המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
43 . האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של
המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
43.1 . כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע
חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות
והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים
לייצור אספקה או הובלת מוצר.
43.2 . כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או העסק.
43.3 . מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
44 . על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת
באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
45 . יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל
פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
ו. ביטול רכישה מצד המזמין
46 . המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו
על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
46.1 . ביטול ייעשה אך ורק בהודעה לנייד מספר: 050-4554985
46.2 . ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר אך ורק כשהוא
סגור אטום ושלם, וכפי שהתקבל אצל הלקוח.
46.3 . לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו
בגין המוצר בניכוי דמי ביטול )דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן
ינוכו בנפרד מההחזר( בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי
הנמוך.
ז. ביטול רכישה מצד העסק
47 . העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או
להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות
האתר, כולו או חלקו.
48 . הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והעסק ימנע מחיוב
כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל
ששולם.
49 . למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי העסק ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
50 . במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט
חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק
ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק
בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
ח. זכויות יוצרים
51 . כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים
והסודות המסחריים, הנם רכושם של העסק בלבד או של צדדים שלישיים אחרים
שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
52 . זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור
ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
) www.teambrideshop.com( 53 . זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם
של האתר, סימני המסחר )בין אם נרשמו ובין אם לא( הם כולם רכושו של העסק.
ואין לעשות בהם כל שימוש.
54 . אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר,
לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים .
55 . אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר )קישור עמוק( ואין להציג או
לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט
באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין
לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
56 . הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי הנהלת האתר.
ט. אחריות
57 . העסק )ו/או מי מטעמו( אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים
הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים,
שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי העסק עושה ויעשה
כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
58 . העסק )ו/או מי מטעמו( אינו נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים
הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
59 . בכל מקרה העסק לא ישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו
בשליטתו המלאה.
60 . העסק אינו אחראי בנזיקין בכל הנוגע להמצאות אלרגניים במוצר, והאחריות היא על
הלקוח לוודא כי אינו רגיש לאחד ממרכיבי המוצר, והוא עלוללהכילשומשום, סויה,
אגוזים, בוטניםוגלוטן.
י. סודיות ופרטיות
61 . כל פרטיו האישים של המזמין )שם, דואר אלקטרוני וכדומה(, יישמרו במאגרי המידע
של העסק.
62 . העסק לא יעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת
הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
63 . העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע
תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם
אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי
המידע של העסק.
64 . למרות האמור לעיל, העסק יהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד
שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע
בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע
מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העסק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי
המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
65 . העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי,
לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
66 . מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח
חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות
בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסק ו/או
להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.
על מנת לספק )”cookies“( ” 67 . העסק יהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות
למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל
כניסה לאתר.
68 . בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העסק ו/או הנובעים מכח עליון, העסק לא יהא
אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם
המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
יא. דין ושיפוט
69 . הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין
הישראלי בלבד.
70 . בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט )השלום או המחוזי( תל אביב-יפו
הסמכות הבלעדית לדון בה.
71 . הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של
התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.